Statut fundacji

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Formika Dzieciom”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Formika Sp. z o.o., reprezentowaną przez Joannę Dębicką oraz Piotra Dębickiego, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szumańską Notariusza w Warszawie w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Bagatela 11 lok. 4 w dniu 24.04.2014 r. za nr rep A. 2099/2014.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Brwinów.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także wspomaganie ich rodziców, opiekunów prawnych oraz jednostek organizacyjnych, których cele statutowe są zbieżne z celem Fundacji, przykładowo takich jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy opieki społecznej oraz placówki oświatowe takie jak szkoły, przedszkola.

§ 7

Fundacja realizuje swój cele poprzez:

 1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym w zakresie celu określonego w paragrafie 6, takiej jak:
  a. dofinansowywanie działalności domów dziecka, domów / schronisk dla samotnych matek, domów opieki społecznej oraz placówek oświatowych takich jak szkoły, przedszkola
  b. wykonywanie prac remontowych w placówkach pomocy społecznej, domach dziecka, domach samotnych matek oraz w placówkach takich jak szkoły, przedszkola
  c. wykonywanie prac remontowych w domach / mieszkaniach rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  d. zakup wyposażenia do placówek określonych w punktach b i c ( m.in. meble, sprzęt AGD, RTV, zabudowa kuchenna, wyposażenie łazienki),
  e. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
  f. zakup odzieży, butów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
  g. zakup żywności dla rodzin w trudnej sytuacji,
  h. finansowanie i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,
  i. finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie wyrównywania szans, m.in. nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, muzycznych,
  j. dożywianie dzieci w szkołach/ przedszkolach/ żłobkach.
 2. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, zbiórki.
 3. Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, artystycznych, wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, sympozjów, konferencji, a także imprez o charakterze sportowym w zakresie celów Fundacji.
 4. Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w organizacjach, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 5. Aktywizacja zawodowa rodziców, opiekunów prawnych dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez finansowanie kursów zawodowych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze sportowym, edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym  w zakresie celów Fundacji.

 

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł.

§ 10

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  a. darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  b. zbiórek i imprez publicznych,
  c. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
  d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  f. dochodów z praw majątkowych nabytych w toku działalności.
 2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku w drodze oświadczenia następuje przez złożenie przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o takim przyjęciu następuje tylko wówczas, gdy w chwili jego złożenia istnieją podstawy do uznania, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział 4. Władze Fundacji 

§ 11

 1. Władzami Fundacji są:
  a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
  b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się przynajmniej z 2 członków i jest wybierana na czas nieokreślony.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczą

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątku Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
 7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 8. Ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w Fundacji

 

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 18

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. 
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

§ 19

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada.
 3. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 4. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
 5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 20

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział 5. Działalność gospodarcza

§ 21

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych.

§ 22

Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 23

Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – 18.13.Z
 2. Pozostałe drukowanie – 18.12.Z
 3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z
 4. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przed domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
 6. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z
 7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z
 8. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
 9. Działalność fotograficzna – 74.20.Z
 10. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
 11. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z
 12. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
 13. Działalność związana z organizacją targów, wystaw  kongresów – 82.19.Z
 14. Działalność związana ze sportem – 93.1
 15. Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z
 16. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19
 17. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.2
 18. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z

§ 24

Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.

§ 25

W przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Zarząd Fundacji zobowiązany będzie do zapewnienia rachunkowego wyodrębnienia takiej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 26

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, 
 2. z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi", 
 3. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 4. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
 5. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
 
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
Zmiana Statutu

§ 27

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Połączenie Fundacji

§ 28

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swojego celu.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji

§ 29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd lub osoba wskazana przez Radę.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celem Fundacji.

§ 30

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.

Partnerzy i darczyńcy

Kontakt

Tel. +48 690 000 261
NIP: 534-249-69-17

Fundacja FORMIKA Dzieciom 
Ul. Św. Jerzego 9
05-808 Brwinów

KRS NR 0000509315

fundacja@formikadzieciom.org.pl

Numer konta bankowego:
94 1950 0001 2006 0845 4133 0002

Tel. +48 690 000 261
Fax: +48 22 314 53 54

Fundacja FORMIKA Dzieciom 
Ul. Św. Jerzego 9
05-808 Brwinów

KRS NR 0000509315

fundacja@formikadzieciom.org.pl

Numer konta bankowego:
94 1950 0001 2006 0845 4133 0002

Copyright © 2024, All rights Reserved
Designed by https://mizzo.pl

Copyright © 2024, All rights Reserved
Designed by https://mizzo.pl