cele fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób.

Fundacja zajmuje sie także wspomaganiem rodziców, opiekunów prawnych oraz jednostek organizacyjnych, których cele statutowe są zbieżne z celem Fundacji, przykładowo takich jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy opieki społecznej.

Realizacja powyższych celów następuje poprzez:
 1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym , takiej jak:
  a. dofinansowywanie działalności domów dziecka, domów / schronisk dla samotnych matek, domów opieki społecznej,
  b. wykonywanie prac remontowych w placówkach pomocy społecznej, domach dziecka, domach samotnych matek,
  c. wykonywanie prac remontowych w domach / mieszkaniach rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  d. zakup wyposażenia do placówek określonych w punktach b i c ( m.in. meble, sprzęt AGD, RTV, zabudowa kuchenna, wyposażenie łazienki),
  e. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
  f. zakup odzieży, butów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
  g. zakup żywności dla rodzin w trudnej sytuacji,
  h. finansowanie i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,
  i. finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie wyrównywania szans, m.in. nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, muzycznych,
  j. dożywianie dzieci w szkołach/ przedszkolach/ żłobkach.
 2. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, zbiórki.
 3. Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, artystycznych, wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, sympozjów, konferencji, a także imprez o charakterze sportowym w zakresie celów Fundacji.
 4. Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w organizacjach, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.